Realizovani projekti

Edukacija kroz kulturu sećanja – studije holokausta u Srbiji je obrazovni program koji se organizuje sa ciljem podizanja svesti o značaju sećanja na holokaust na području Zapadnog Balkana, ukazivanjem na istorijski i kulturni značaj ove teme, radi prevencije ponavljanja negativnog nasleđa iz prošlosti. Govoreći o holokaustu kao simbolu stradanja, pored kulture sećanja, naglasak je na edukativnom značaju prenošenja relevantnih znanja na buduće generacije, kako bi posledice poput ksenofobije, etničkog čišćenja, rasizma, antisemitizma i drugih oblika nasilja i netolerancije bile na vreme sankcionisane. Obukom budućih predavača, škola ima za cilj da nadoknadi nedostatak sistemskog obrazovanja na temu holokausta na prostoru Srbije, da pozicionira holokaust kao javno pitanje interpretirano od strane stručnjaka i preživelih, da afirmacijom kulture sećanja na nivou obrazovanja doprinese izgradnji kulture mira. Polaznici i polaznice će steći relevantna znanja o holokaustu i biti ohrabreni da stečena znanja prenesu u sferama svog akademskog i edukativnog delovanja.

„Interkulturni dijalog u Srbiji – most ka inkluzivnim i tolerantnim zajednicama“ je obrazovni program koji se organizuje radi prevazilaženja  diskriminacije u multietničkim i multireligijskim zajednicama. Različitosti zajednica u Srbiji često nisu tretirane na pravi način, što umanjuje osećaj zajednice za suživot i dovodi do nestabilnosti, društvene polarizacije i raspirivanja mržnje na nacionalnoj osnovi. Kroz seminare i radionice sa mladim pripadnicima manjinskih i većinskih grupa i organizacija građanskog društva koje se bave interkulturnim dijalogom, ovaj program će podići svest o važnosti međukulturnog dijaloga, senzibilisati mlade predstavnike/ce etničkih grupa za interkulturni dijalog u skladu sa evropskim kulturnim modelima i ojačati njihove kapacitete. Polaznici i polaznice seminara će po završetku programa pisati eseje i prikaze koji će biti objavljeni na portalu za srednjoškolce Mingl. Za najaktivnije polaznike/ce će nakon održanih seminara i radionica biti organizovana letnja škola na kojoj će imati prilike da slušaju predavanja relevanthih stručnjaka, kao i da diskutuju o raznim problemima povezanim sa ovom temom. Učesnici i učesnice ovog programa će steći neophodna saznanja o mogućnostima interkulturnog dijaloga i saradnje u Srbiji i biti podstaknuti da stečena znanja i veštine primene u svojim lokalnim zajednicama.