Deklaracija Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika netolerancije i diskriminacije zasnovane na veroispovesti ili verskim uverenjima (1981)

Proglašena Rezolucijom 36/55

Generalne skupštine Ujedinjenih nacija

25. novembra 1981.

 

Generalna skuština,

pošto je jedan od osnovnih principa Povelje Ujedinjenih nacija taj da su dostojanstvo i jednakost urođeni svim ljudskim bićima i da su su sve države članice obavezale da preduzmu zajedničke i pojedinačne akcije u saradnji sa Organizacijom da promovišu i ohrabre univerzalno poštovanje i ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve, bez razlike po osnovu rase, pola, jezika ili veroispovesti,

 

pošto su Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i Međunarodni paktovi o ljudskim pravima proglasile principe zabrane diskriminacije i jednakosti pred zakonom i pravo na slobodu misli, savesti, veroispovesti i verskog uverenja,  

 

pošto je nepoštovanje i narušavanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, posebno pravo na slobodu misli, savesti, veroispovesti ili bilo kog verskog uverenja, dovodilo, direktno ili indrektno, do ratova i velikih patnji za čovečanstvo, posebno tamo gde ono služi kao sredstvo za strano mešanje u unutrašnje poslove drugih država i rezultira potpaljivanju mržnje među narodima i državama,

 

pošto je veroispovest ili versko versko uverenje, za svakoga ko ih ispoveda, jedno od osnovnih elemenata njegove koncepcije života i da sloboda veroispovesti ili verskog uverenja mora biti u potpunosti poštovana i garantovana,

 

pošto je suštinski važno promovisati razumevanje, toleranciju i poštovanje u stvarima koje se odnose na slobodu veroispovesti i verskog uverenja i obezbediti da upotreba veroispovesti ili verskog uverenja za ciljeve suprotne Povelji Ujedinjenih nacija, drugim relevantnim instrumentima Ujedinjenih nacija i svrsi i principima ove Deklaracije bude isključena,

 

ubeđena da sloboda veroispovesti i verskog uverenja mora doprineti dostizanju ciljeva svetskog mira, socijalne pravde i prijateljstva među narodima i ukidanju ideologija i praksi kolonijalizma i rasne diskriminacije,

 

primećujući sa zadovoljstvom usvajanje nekoliko, i stupanje na snagu nekih, konvencija, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija i specijalizovanih agencija, za ukidanje raznih oblika diskriminacije,  

 

zabrinuta što pojavljivanje netolerancije i postojanje diskriminacije u pitanjima veroispovesti i verskog uverenja i dalje opstaje u nekim delovima sveta,

 

odlučna da usvoji sve neophodne mere za brzo ukidanje takve netolerancije u svim svojim oblicima i pojavljivanjima i da spreči i bori se protiv diskriminacije na osnovu veroispovesti ili verskog uverenja,

 

proglašava ovu Deklaraciju o ukidanju svih oblika netolerancije i diskriminacije zasnovane na veroispovesti ili verskom uverenju:

 

Član 1.

 

1. Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti. Ovo pravo uključuje slobodu sa se ima veroispovest ili bilo koje versko uverenje po sopstvenom izboru, i slobodu da se, bilo samostalno ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, manifestuje vera ili versko uverenje molitvom, obredom, običajima ili podučavanjem.


2. Niko ne sme biti biti podrvrgnut prinudi koja bi ugrozila njegovu slobodu da ima veroispovest ili versko uverenje po sopstvenom izboru.

 
3. Sloboda manifestovanja svoje veroispovesti ili verskog uverenja može biti podvrgnuta samo takvim ograničenjima koja su propisana zakonom i neophodna da se zaštiti javna bezbednost, red, zdravlje ili moral ili osnovna prava i slobode drugih.

 

Član 2.

 
1. Niko ne sme biti podvrgnut diskriminaciji bilo koje države, institucije, grupe lica ili lica na osnovu veroispovesti ili drugih verskih uverenja.  


2. U svrhe ove Deklaracije, izraz „netolerancija i diskriminacija zasnovana na veroispovesti ili verskom uverenju“ znači bilo kakvo razlikovanje, isključenje, ograničenje ili privilegovanje zasnovano na veroispovesti ili verskom uverenju koje ima za svrhu ili svoju posledicu ukidanje ili pogoršanje priznavanja, uživanja ili ostvarivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda na jednakim osnovama.

 

Član 3.


Diskriminacija između ljudskih bića na osnovu veroispovesti ili verskog uverenja čini sramotu za ljudsko dostojanstvo i odricanje od principa Povelje Ujedinjenih nacija, i mora biti osuđeno kao kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda proglašenih Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i prikazanih detaljno u Međunarodnim paktovima o ljudskim pravima, i kao prepreka prijateljskim i mirnim odnosima među državama.

 

Član 4.


1. Sve države moraju preduzeti efektivne mere da spreče i ukinu diskriminaciju na osnovu veroispovesti ili verskog uverenja u priznavanju, ostvarivanju i uživanju ljudskih prava i osnovnih sloboda i svim oblastima građanskog, ekonomskog, političkog, društvenog i kulturnog života.

 

2. Sve države moraju uložiti sve napore da gde je potrebno donesu ili opozovu zakone neophodne da zabrane takvu diskriminaciju, i da preduzmu sve prikladne mere da se bore protiv netolerancije na osnovu veroispovesti ili drugih verskih uverenja u ovom smislu.

 

Član 5.


1. Roditelji ili, u takvim slučajevima, zakonski staratelji deteta imaju pravo da urede život u porodici u skladu sa svojom veroispovesti ili verskim uverenjem i imajući na umu moralno obrazovanje u kome oni veruju da bi dete trebalo uzgajati.


2. Svako dete će uživati pravo na pristup obrazovanju u oblasti vere ili verskog uverenja u skladu sa željama njegovih roditelja ili, u takvim slučajevima, zakonskih staratelja, i neće biti obavezano da ima podučavanje o veri ili verskom uverenju protiv želja njegovih roditelja ili zakonskih staratelja, pri čemu je najbolji interes deteta rukovodeći princip.


3. Dete će biti zaštićeno od bilo kog oblika diskriminacije na osnovu veroispovesti ili verskog uverenja. Ono će biti uzgajano u duhu razumevanja, tolerancije, prijateljstva među narodima, mira i univerzalnog bratstva, poštovanja slobode veroispovesti ili verskog uverenja drugih, i u potpunoj svesti da će njegova energija i talenti biti posvećeni službi njegovog bližnjeg.


4. U slučaju deteta koje nije pod brigom bilo njegovih roditelja ili zakonskih staratelja, posebna pažnja će biti posvećena njegovim izraženim željama ili bilo kojim drugim dokazima želja u oblasti veroispovesti ili verskog uverenja, pri čemu je najbolji interes deteta rukovodeći princip.


5. Upražnjavanje veroispovesti ili verskog uverenja u kojima se dete uzgaja ne sme biti štetno za njegovo fizičko ili mentalno zdravlje ili za njegov pun razvoj, uzimajući u obzir član 1, stav 3, ove Deklaracije.

 

Član 6.


U skladu sa članom 1 ove Deklaracije, i podrvrgnuto odredbama iz člana 1, stav 3, pravo na slobodu misli, savesti, veroispovesti ili verskog uverenja uključuje, između ostalih, sledeće slobode:

 

(a)            moliti se ili okupljati u vezi sa veroispovesti ili verskim uverenjem, i uspostavljati i održavati mesta u ove svrhe;

 

(b)            uspostavljati i održavati prigodne dobrotvorne ili humanitarne institucije;

 

(c)            praviti, usvajati ili upotrebljavati u adekvatnom opsegu neophodne artikle i materijale koji se odnose na obrede i običaje veroispovesti ili verska uverenja;

 

(d)            pisati, objavljivati i rasturati relevantne publikacije u ovim oblastima;

 

(e)            podučavati veroispovest ili versko uverenje na mestima prikladnim za te svrhe;

 

(f)              podsticati i dobijati dobrovoljne finansijske i druge priloge od pojedinaca i institucija;

 

(g)            obučavati, postavljati, birati ili određivati po nasledstvu prikladne lidere prema zahtevima i standardima bilo koje veroispovesti ili verska uverenja;

 

(h)            poštovati dane odmora i slaviti praznike i ceremonije u skladu sa propisima odnosne veroispovesti ili verska uverenja;

 

(i)              uspostaviti i održavati komunikaciju sa pojedincima i zajednicama u oblasti veroispovesti i verskih uverenja na nacionalnim i međunarodnim nivoima.

 

Član 7.


Prava i slobode predviđene ovom Deklaracijom će biti unete u nacionalno zakonodavstvo na takav način da će svako biti u stanju da za sebe iskoristi takva prava i slobode u praksi.

 

Član 8.


Ništa u ovoj Deklaraciji ne može se iskoristiti za ograničavanje ili odstupanje od bilo kog prava definisanog Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i Međunarodnim paktovima o ljudskim pravima.